Vòng đời của giấy

Sản phẩm gì cũng có vòng đời. Giấy cũng vậy