Quy Trình Tiêu Hủy Tài Liệu Kế Toán Hết Giá Trị

Tài liệu kế toán hết giá trị lưu trữ.

Các loại tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán hết giá trị cần được tiêu hủy đúng quy trình

Biên bản bàn giao tài liệu kế toán hết giá trị lưu trữ để tiêu hủy

Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán đúng quy định